Algemene verkoopvoorwaarden van Peeraer brood & banket vof

 

Bij Peeraer brood & banket vof willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Peeraer brood & banket vof stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.


Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Peeraer brood & banket vof kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

Art.1 Toepassingsgebied

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "AVV") definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop. Deze AVV zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van Peeraer brood & banket vof, gevestigd te Kerkplaats 46/1, 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer BE0717548887 (hierna "Verkoper") door een klant (hierna "Klant").
 
De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
 
Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de Klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of gebruikt en deze producten op afstand aankoopt.

 

Art.2 Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

 

 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. 

 

Peeraer brood & banket vof behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

De prijzen zichtbaar zijn van toepassing. Enkel in geval van ‘richtprijzen’ kan de effectieve kostprijs nog afwijken in de winkel (bv.: bij producten met een prijs per kilogram). Het is de verantwoordelijkheid van Peeraer Brood & Banket Vof om richtprijzen te signaleren.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd.

 

 

 

 

Art.3 Aanbod

 

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Peeraer brood & banket vof niet. Peeraer brood & banket vof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Peeraer brood & banket vof is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Peeraer brood & banket vof heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Peeraer brood & banket vof er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Peeraer brood & banket vof. Peeraer brood & banket vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.

 

 

Art.4 Offertes en Bestelling

 

Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichten. De vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn aan eventuele schommelingen of wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en taksen.

 

Wat de prijs betreft, verbinden wij ons, desgevallend rekening houdende met voormelde schommelingen slecht voor de duur in onze offerte. Wanneer geen termijn werd vermeld geldt een maximumtermijn van 14 dagen.

 

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 

Peeraer brood & banket vof is gerechtigd een bestelling schriftelijk te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

 

Bij vakantieperiodes worden er ook geen onlinebestellingen aangenomen.

 

 

Art.5 Online aankopen

 

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen enbeschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina's/schermen gegevens in te voeren:

 

  1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
  2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
  3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
  4. Informatie voorafgaand aan de koop;
  5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
  6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

 

De aangesloten handelaar heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 


Art.6 Annulering

 

Een bestelling kan geannuleerd worden tot 17:00u de dag voor afhaling van bestelling. Alle bestellingen die later geannuleerd worden, dienen betaald te worden door de klant.


Art.7 Betaling 

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

- Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.

 

- Cash betalen in de winkel

 

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur  betaalbaar vanaf de bestelling, dus onmiddellijk na facturatiedatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van €4 en een maximum van €40. 


Art.8 Levering

 

De producten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na te zien.

 

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan de aangesloten handelaar en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker.

 

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd

 

De levering gebeurt door bij de consument thuis. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen de eerste week, begin van elke maand na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Peeraer brood & banket vof aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.De Klant moet zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Verkoper te vergoeden. 

 

Vertragingen in de leveringen geven de Klant niet het recht de bestelling te herroepen of schadevergoeding te eisen. De onderneming is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). De verzendingskosten en/of leveringskosten liggen ten laste van de Klant.


De door de Verkoper vermelde producten worden slechts aangeboden in de mate de producten voorradig zijn. Indien deze niet voorradig zijn, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk de Klant inlichten. De Verkoper biedt dan de Klant de keuze tussen terugbetaling, een gewijzigde levering of een uitgestelde levering. 

 

De levering vindt plaats op het adres dat U hebt aangeduid als leveringsadres in uw klantenaccount op onze website. Een adreswijziging heeft gevolg wanneer U ons verwittigt tot 23.59 uur 4 dagen voor de levering.

 

U dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering van de producten op het door U opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die U ons heeft bevestigd. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.

 

Peeraer Brood & Banket VOF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,…

zonder limitatief te zijn).


Art.9 Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […].

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

 

Art.10 Contact

 

U kan ons bereiken op volgend nummer + 32 498 859 692 of via e-mail op info@bakkerijpeeraer.be.

 

Laatst geüpdatet op 1 juli 2020.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Peeraer brood & banket vof, gevestigd te Kerkplaats 46/1, 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer BE0717548887 te contacteren op volgende e-mailadres info@bakkerijpeeraer.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) (indien dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.