Privacy Policy

 

PRIVACYBELEID

 1. Partijen en voorwerp

Peeraer brood & banket vof (hierna “Bakkerij Peeraer ” of de “Verwerkingsverantwoordelijke“)
Kerkplaats 46/1
KBO/BTW: BE 0717548887
E-Mail: info@bakkerijpeeraer.be
Telefoon: + 32 468 46 96 66

Bakkerij Peeraer  stelt dit Privacybeleid vast. Het heeft tot doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de website die te vinden is op onze website: www.bakkerijpeeraer.be, (hierna de “Site“).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op eender welke wijze met de Site communiceert.

Bakkerij Peeraer bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers.

Bakkerij Peeraer  verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening“).

Bakkerij Peeraer is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer“). In dat geval, verbindt Bakkerij Peeraer zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Bakkerij Peeraer, in hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Bakkerij Peeraer optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Bakkerij Peeraer op de volgende manier:

een geautomatiseerde procedure, via de webshop.

 

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. De doelstellingen van Bakkerij Peeraer zijn de volgende:

het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie, het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden, het realiseren van statistieken.

 1. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, Bakkerij Peeraer de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

basis-identificatiegegevens zoal naam, voornaam, adres, het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, de informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht, alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bakkerij Peeraer gebruikt enkel het telefoonnummer of mailadres als er vragen zijn omtrent de bestelling of als de klant zijn bestelling niet ophaalt, zullen wij deze gebruiken om hen te kunnen contacteren.

Op het einde van de maand maakt Bakkerij Peeraer een lijst op met alle ontvangen bedragen die via het betaalsysteem werden betaald en hiervoor gebruikt Bakkerij Peeraer de naam van de klant die zij  doorgeven aan de boekhouder via een maandelijkse factuur. (enkel de naam en het bedrag worden doorgegeven, geen adres -of contactgegevens)

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, na de inhoud van dit Privacybeleid doorgenomen te hebben.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Bakkerij Peeraer. Elke overeenkomst die Bakkerij Peeraer en een Gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij ingeeft op de Site of via andere diensten die worden aangeboden door Bakkerij Peeraer.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de vroegere verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onaangetast.

 

 

 1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in elk geval korter dan: 2 maanden

 1. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Bakkerij Peeraer die passende garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Bakkerij Peeraer bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Bakkerij Peeraer en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens de inhoud van dit Privacybeleid na. Bakkerij Peeraer zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens gedeeld worden met derden met het oog op direct marketing of prospectie, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd voordat hij zijn toestemming geeft tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

 1. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@bakkerijpeeraer.be, of een brief per post, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres: Kerkplaats 46/1 2990 Gooreind.

 1. a) Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Bakkerij Peeraer het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens en informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, alsook de ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria op basis waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening) en relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via e-mail) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden toegestuurd.

 1. b) Recht op rectificatie

Bakkerij Peeraer garandeert aan de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount. Indien deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, kan de Gebruiker een aanvraag indienen bij Bakkerij Peeraer.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van elke rectificatie, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers, indien hij/zij dat verzoekt.

 1. c) Recht op uitwissing

In de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen, heeft de Gebruiker het recht om zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om ontvangers van deze persoonsgegevens ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om deze persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. Dit doet hij rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing indien een verwerking noodzakelijk is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de naleving van een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat van de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van de verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking ervan, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij/zij dat verzoekt.

 1. d) Recht om de verwerking te beperken

In de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen heeft de Gebruiker het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van de beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij/zij dat verzoekt.

 1. e) Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben de Gebruikers het recht om van Bakkerij Peeraer hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. In de gevallen die voorzien zijn in de Verordening hebben de Gebruikers het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Bakkerij Peeraer dit verhindert.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen.

Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

 1. f) Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, alsook tegen de automatisering van gegevens door Bakkerij Peeraer. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Bakkerij Peeraer dan geen persoonsgegevens meer verwerken. Dit verzet zal geen gehoor krijgen als er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit geldt ook in geval van profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

 1. g) Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bakkerij Peeraer aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 1. Cookies

De Site maakt geen gebruik van cookies om de verschillende Gebruikers van de Site te onderscheiden..

 1.  

Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Site kan links bevatten naar andere sites van derden die niet gelinkt zijn aan Bakkerij Peeraer. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Bakkerij Peeraer.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. Bakkerij Peeraer raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar die niet effectief toestemming hebben gekregen van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – zoals leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de Gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Bakkerij Peeraer is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

 1. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

 1. Wijziging van het Privacybeleid

Bakkerij Peeraer behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Bakkerij Peeraer.

 

 

 1. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op onze website: info@bakkerijpeeraer.be.

 

Datum van laatste aanpassing: 15 februari 2021